Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van MAAKBURO bvba, BTW BE 0651.911.363, RPR Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde biedt de klanten de mogelijkheid om producten uit de webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MAAKBURO moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MAAKBURO aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. De bestelde goederen op de website worden gratis geleverd in België, tarieven voor Nederland worden weergegeven op de website en zijn afhankelijk van het bestelde artikel. Andere landen mogelijk, maar op aanvraag via info@maakburo.be.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MAAKBURO niet. MAAKBURO is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MAAKBURO is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met MAAKBURO via info@maakburo.be.


De aangeboden goederen bestaan in de meeste gevallen uit een combinatie van handwerk en zaken uit voorraad. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MAAKBURO. MAAKBURO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

  • Selecteer de goederen via de webshop-pagina. Selecteer eventueel de gewenste opties en het gewenste aantal.

  • Voeg de gekozen goederen aan uw winkelwagen toe via de knop “TOEVOEGEN AAN WINKELWAGEN”

  • Via de “winkelwagen-knop” (rechtsboven elke pagina) kan u uw lijst met geselecteerde goederen raadplegen, bekijken en eventueel verwijderen.

  • Klik op “DETAILS & BETALEN” voor een gedetailleerd overzicht van de goederen op de winkellijst.

  • Via deze winkellijst kan u aantallen wijzigen, bekijken en eventueel verwijderen alvorens te betalen.

  • Klik op “BETALEN” voor leveringsadres, leveringsopties en keuze betaalwijze.

  • Na betaling ziet u een bedanking en samenvatting.

  • U zal tenslotte een bevestigingsmail ontvangen.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betalingswijzen

  • via kredietkaart

  • via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE64 0017 8412 6252 / BIC GEBABEBB

MAAKBURO is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Andere landen mogelijk, maar op aanvraag via info@maakburo.be.  Gratis levering in heel België, tarieven voor Nederland worden weergegeven op de website en zijn afhankelijk van bestelde artikel.

 

De levering gebeurt door een pakjesdienst, binnen de twee werkdagen van verzending zal u het bestelde artikel ontvangen in België. Voor de buurlanden is dit afhankelijk van een aantal factoren. U zal in beide gevallen uw bestelde artikel kunnen volgen via de u meegedeelde gegevens.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van betaling. Aangezien het handwerk betreft, worden de bestellingen in een planning opgenomen. Indien de planning niet strookt met de voorwaarden hierboven, zal de Klant op de hoogte worden gebracht. Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan MAAKBURO.

Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de twee werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de vijf werkdagen na de ontdekking gemeld te worden.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door MAAKBURO was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van MAAKBURO.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MAAKBURO te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij MAAKBURO.

Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de twee werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door MAAKBURO wordt bevestigd. Te communiceren via info@maakburo.be met duidelijke vermelding in titel “ANNULERING”, alle gegevens van bestelling in mail te vermelden.

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met MAAKBURO en eventueel het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan MAAKBURO.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming(en) bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan MAAKBURO.

Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de twee werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de vijf werkdagen na de ontdekking gemeld te worden.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van MAAKBURO is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)474 84 96 03, via e-mail op info@maakburo.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


De geleverde koopwaar blijft de eigendom van MAAKBURO zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding. Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, MAAKBURO bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan MAAKBURO bvba,  info@maakburo.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot MAAKBURO bvba, info@maakburo.be.

 

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

 

MAAKBURO bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de MAAKBURO-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de MAAKBURO-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door MAAKBURO om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MAAKBURO. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel gebracht. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

MAAKBURO bvba / BTW BE 0651.911.363

© 2020 MAAKBURO - Gebruiksvoorwaarden - Algemene verkoopsvoorwaarden